Гл. ас. д-р Александър Кръстев е преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Педагогически колеж – Плевен. През 2013 г. придобива докторска степен по педагогическа и възрастова психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие в РЦПППО. Автор е на научни публикация в областта на педагогическата психология и приобщаващото образование, сред които учебни помагала, монографии и ръководства. Член на управителния съвет на Националната асоциация на ресурсните учители в България, член на дружеството на психолозите в България. Има дългогодишен опит като обучител на педагогически специалисти. Ментор по национална програма на Уницеф и МОН за превенция на насилието и тормоза в училище.