Project Description

Coach Approach Leadership Lab® (CALL)

Обучителната програма „КОУЧИНГ ПОДХОД В ЛИДЕРСТВОТО“ (Coach Approach Leadership Lab – CALL) е от водещите ни програми за развитие на лидери. Целта й е да се положат основите за изграждане на умения и осъзнаване за:

  • Смисъла от въвеждането на коучинг подхода в управлението;
  • Как коучингът допринася за мотивиране на служителите и събуждане на тяхната активност, креативност и самостоятелност;
  • Как разбирането и прилагането на принципите на коучинг могат да помогнат на лидера в изграждането на ефективни взаимоотношения със служителите;
  • Кои са основните техники и структура в коучинг подхода, които позволяват да се постигнат по-добри резултати.

Програмата е разработена в 2-дневен формат, който може да бъде надграден с половиндневни модули, даващи на лидерите допълнителни умения за използване на специфични процеси и инструменти за провеждане на индивидуални и групови коучинг сесии.

 Начин на провеждане на модулите:  Кратко въвеждане,  представяне  на инструмента, демонстрация на инструмента, практика с обратна връзка, обяснение за начините на използване в индивидуални разговори и при работа с групи и екипи.

 Допълнителните модули са:

  • Пирамидата на   логическите   нива   –   синхронизиране   на   цели   и   визия, планиране и предприемане на осъзнати действия;
  • Колелото – приоритизиране, планиране, взимане на решения, определяне на критерии, сравняване на алтернативи;
  • Дисни стратегия – разработване на практичен и работещ план, обмисляне на възможни пречки и планиране на отстраняването им, мотивация за действие;
  • Линия на времето – планиране на проекти, набелязване на основни точки и разпределение на времето за изпълнение;
  • Пътят на мисълта – проверка и промяна на нагласата и връзката с резултатите, откриване на възможности и нови подходи;
  • Трите шапки – генериране на идеи, отключване на ресурси за творчество.